ویژگی تصویر

درخواست شرکت در دوره

  /  درخواست شرکت در دوره

آموزش های سازمانی

موسسه آموزشی نوتروبیت پيشرو در صنعت آموزش فناوری اطلاعات ، ارائه دهنده راهکارهايی نوبن جهت توانمند ساختن افراد و سازمان ها در استفاده بهينه از تکنولوژی های روز دنيا می باشد. لذا نوتروبیت با تکیه بر دانش تخصصی کارمندان، برای کسب بهترین تجارب آموزشی اقدام به برگزاری دوره های مورد نیاز در زمینه فناوری اطلاعات برای سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی مینماید.

چرا آموزش سازمانی؟

به دلیل چالش های غیر منتظره که مربوط به عوامل متغير و ناپايدار محيطي می باشد، بسياری از مسائل و نيازهای سازمان ها قابل پيش بينی نبوده و اين امر موجب شده است تا متناسب با مسائل سازمانی، طراحی و اجرای آموزش برای کارمندان بخش فناوری اطلاعات صورت پذيرد.

در چنین شرایطی برنامه های آموزش نوتروبیت دقیقاً متناسب با نیازهای سازمانی و شرایط كسب و كار تدوین و اجرا می گردد که برخی از خدمات آموزشی ما برای سازمان ها بر این اساس می باشد:

برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان

برگزاری دوره های آموزشی طراحی شده برای سازمان ها متناسب با سرفصل های آموزشی مورد نیاز

تهیه و پیاده سازی نیاز های آموزشی پروژه های مختلف سازمان ها

تعیین سطح علمی ، فنی و مدیریتی کارمندان سازمان ها بر اساس آزمون های استاندارد

مشخص نمودن اهداف آموزشی و اهداف یادگیری

فرم درخواست تعامل و همکاری با نوتروبیت در برگزاری دوره های آموزشی